Pobór wody z rzeki wiąże się nie tylko z działaniami czysto technicznymi, które trzeba dobrze zaplanować, ale obejmuje również regulacje prawne. Dziś krótki przewodnik.

Spis treści

Pobieranie wody z rzeki a prawo wodne

Warto najpierw zerknąć do ISAP lub skontaktować się z radcą. Ustawa regulująca gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi to Prawo wodne. Interesujące nas aspekty opisuje Dział II – Korzystanie z wód. Powszechne korzystanie z wód powierzchniowych służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego. Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia nie wymaga pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę.

Korzystanie z wody nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, w szczególności nie może naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, powodować marnotrawstwa wody lub marnotrawstwa energii wody, a także nie może wyrządzać szkód. Wyjątkowe sytuacje stanowią zwalczanie awarii i zapobieganie nagłym niebezpieczeństwom. Warto pamiętać, że z uwagi na wyjątkową wartość wód podziemnych zaleca się korzystanie z wód powierzchniowych w pierwszej kolejności – obejmują one rzeki.

Jak pobierać wodę z rzeki?

Przed rozpoczęciem pobierania wody do nawadniania należy zwrócić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej po ocenę i orzeczenie o przydatności wody z danego źródła. Badanie może też przeprowadzić akredytowane laboratorium. W czasie powodzi wody strumieni i rzek są zwykle bardziej zanieczyszczone. Dobrym sposobem pozostaje odpowiednio dobrana pompa ssąca i zanurzony w wodzie smok ssawny. Należy zadbać o filtrowanie i inne praktyki, które określa się zbiorczo jako uzdatnianie. W ofercie Hamer.pl znajdziesz igłofiltry cienkie i grube, kolektory, rurociągi, kosze ssawne, węże ssawno-tłoczne, rozdzielacze, kolana, zawory, przepływomierze, przepustnice, adaptery i wiele innych akcesoriów, które uproszczą dla Ciebie cały proces na każdym etapie.

Opłaty za wodę z rzeki

Choć lektura dzienników ustaw do najprzyjemniejszych nie należy, to właśnie tam należy zajrzeć w pierwszej kolejności. Spróbujmy zebrać to, co najważniejsze w nieco bardziej przystępnej formie w momencie pisania tego artykułu. Na początek podkreślmy zasadniczy fakt – pobór wód powierzchniowych podlega opłacie. Szczegółowe informacje i wzory oświadczeń dla podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat można znaleźć w BIP Wód Polskich. Wysokość opłaty za usługi wodne pozostaje w decyzji zarządów zlewni będących jednostkami PGW WP. Jest zwykle ustalania raz w roku w formie informacji rocznej i powinna zabierać sposób obliczenia. Rozróżnia się opłaty stałe, których nie ponosi się za pobór wody z rzeki do celów rolniczych lub leśnych, na potrzeby hodowli ryb oraz do elektrowni wodnych. Inne opłaty, czyli opłaty zmienne, są zależne od zakresu korzystania z wód w okresie rozliczeniowym i celu poboru. Ciekawostka – opłata ustalona w wysokości nieprzekraczającej 20 zł nie podlega uiszczeniu, a PGW WP nawet nie przekazuje informacji ustalającej taką opłatę.

Jaka pompa do wody z rzeki?

Pompy do wody z rzeki to urządzenia wydajne i niezawodne. Priorytet to bezpieczeństwo – nie może być tu mowy o czynnikach ryzyka epidemicznego czy epizootycznego. Szczególnie warto tutaj zwrócić uwagę na pompy zatapialne jako pompy drenażowe. Istotne parametry techniczne, na które powinieneś zwrócić uwagę, to:

 • – medium (jaka woda ma być pobierana),
 • – wydajność (l/min),
 • – maksymalne tłoczenie (m),
 • – maksymalna wysokość ssania (m),
 • – dopuszczalna maksymalna średnica zanieczyszczeń,
 • – średnice przyłączeniowe i typ przyłącza,
 • – typ i moc silnika pompy,
 • – rodzaj zasilania,
 • – wymiary i masa,
 • – tryby pracy pompy,
 • – dodatkowe zabezpieczenia.

Wybór pomp renomowanych producentów pozostaje tak szeroki, jak szerokie mogą być ich planowane zastosowania. Dbamy, aby przejrzysta dokumentacja techniczna ujmowała dla Ciebie kwestie eksploatacji i wszelkie niezbędne parametry techniczne, a jeżeli pojawią się niejasności lub wątpliwości, to w Hamer.pl zawsze służymy pomocą.