Poziom wód gruntowych ma znaczący wpływ na fundamenty budynków, zarówno podczas budowy, jak i w trakcie eksploatacji. Gdy w grę wchodzą jeszcze inne czynniki, takie jak odpady chemiczne, siarczany w gruncie, erozja czy ścieranie mechaniczne, to zarówno przed konstruktorem, jak i już podczas eksploatacji budynku rodzi się nie lada problem.

Spis treści

Zagrożenie fundamentów to nie tylko poziom wód gruntowych

Niebezpieczeństwo wynika nie tylko ze stężenia szkodliwych pierwiastków w glebie, ale jest również zależny od warunków klimatycznych i zmian poziomu zwierciadła wód gruntowych. Podczas prac budowlanych, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, konieczne może być stosowanie dodatkowych środków zapobiegających zalaniu wykopów fundamentowych. Mogą to być specjalne drenaże, pompy odwadniające i rozmaite zabiegi inżynieryjne, które należy powierzać wyłącznie profesjonalistom.

Dlaczego ochrona jest tak ważna? W czasie eksploatacji budynku woda gruntowa pod fundamentem powoduje wypłukiwanie gleby, co z kolei prowadzi do osiadania budynku, pęknięć w ścianach, a w rezultacie nawet do katastrofy budowlanej. Dlatego też podczas projektowania i budowy konieczne jest uwzględnienie poziomu wód gruntowych oraz odpowiednie zabezpieczenie fundamentów przed ich wpływem. W przypadku obniżenia poziomu wód gruntowych – a zdarza się to nawet sezonowo – może wystąpić problem osiadania gruntów, co również może mieć negatywny wpływ na fundamenty budynku. Zmiany poziomu wód gruntowych powinny być więc monitorowane, a w przypadku ich znacznej zmiany konieczne może być stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych.

Gleba i wody gruntowe a fundamenty

Określanie poziomu wód gruntowych, ich wahań oraz obecności substancji agresywnych w glebie jest istotne, ponieważ na podstawie warunków panujących w miejscu posadowienia można zaproponować odpowiednie środki ochronne. Zazwyczaj do analizy chemicznej pobiera się próbki wody gruntowej, gleby naruszonej i nienaruszonej. Rury mogą być umieszczone w otworach na odpowiedni czas, aby pobrać niezbędne dane i określić poziom wód gruntowych. W ten sposób można nie tylko określić wahania wód gruntowych, ale także uzyskać wgląd w ich średni poziom. Analiza powinna być kompleksowa, bo dzięki niej możemy zdobyć więcej istotnych informacji – na przykład prawidłowo określić zawartość siarczanów i oszacować zmiany ich zawartości w miarę zwiększania głębokości.

Kwasy naturalne mogą występować w glebach torfowych i w wodzie, a wolny kwas siarkowy może powstawać w wyniku utleniania pirytu. Pierwszy rodzaj jest mniej agresywny, jeśli zapewni się nieprzepuszczalny beton, natomiast drugi jest bardzo szkodliwy dla betonu. Wysoka zawartość siarczanów i wartości pH są używane jako oznaka występowania wolnego kwasu siarkowego i na podstawie wartości pH zalecane są działania ochronne. Na przykład jeśli wartość pH jest równa 6 lub większa, nie ma potrzeby rozważać żadnych środków, ale mniejsze wartości wymagają użycia cementu odpornego na siarczany.

Jak zabezpieczyć fundamenty przed wodą gruntową?

Głównym czynnikiem prowadzącym do niszczenia fundamentów betonowych jest działanie siarczanów obecnych w glebie i wodach gruntowych. Oprócz ataku siarczanów, odpady chemiczne, kwasy organiczne, specyficzne szkodliwe kruszywo, korozja zbrojenia i wreszcie bliskość akwenów wodnych mogą powodować uszkodzenia fundamentów betonowych. Na szczęście istnieją realne środki ochronne, które powinniśmy wdrożyć.

Wyspecjalizowane rodzaje cementu zapewniają dobrą odporność na działanie siarczanów. Z najpoważniejszą agresją siarczanową pochodzącą z gleby i wód gruntowych można sobie poradzić stosując cement supersiarczanowy i wysokoglinowy. Działania mające na celu uniknięcie wysokiej konwersji tlenku glinu obejmują unikanie stosowania wysokiej zawartości procentowej cementu, ochronę betonu przed wysoką temperaturą, unikanie utwardzania parą wodną oraz ochronę pali betonowych przed słońcem na placach magazynowych poprzez odpowiednie zacienienie. W wymagających warunkach warto zastosować membranę ochronną. Zaleca się zastosowanie i owinięcie arkuszy plastikowych lub bitumicznych. Arkusze z tworzywa sztucznego to często skuteczne rozwiązanie, lecz zamiast nich można zastosować galwanizowaną blachę lub sztywną rurę PCV, choć zwykle jest to rozwiązanie nieco droższe.

Drenaż, pompy, studnie – zabezpieczenie fundamentów przed wodą gruntową

Dobra metoda ochrony fundamentów przed wodą gruntową to zainstalowanie systemu drenażu. W tym celu można wykorzystać specjalne rury, które umożliwiają odprowadzanie wody z terenu wokół budynku. Drenaż powinien być odpowiednio zaprojektowany, aby odprowadzał wodę z dala od fundamentów. Gruntowe odprowadzenie to inna skuteczna metodą ochrony fundamentów przed wodą gruntową – to zapewnienie prawidłowego odprowadzenia wody opadowej i roztopowej. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie systemów zbierających i kierujących wodę z dala od budynku. Wreszcie montaż pompy do wody sprawdza się w przypadku, gdy fundamenty narażone są na silne wylewy wody gruntowej. Możesz wówczas zainstalować pompę do wody, która będzie pomagała w osuszaniu pomieszczeń piwnicznych lub podziemnych kondygnacji.

Wszystkie metody powinny być dostosowane do warunków panujących w danym miejscu, a ich dobór zależy od czynników takich jak lokalizacja budynku, rodzaj gruntu, wilgotność i klimat. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu konkretnej metody ochrony fundamentów przed wodą gruntową skonsultuj się z nami w Hamer.pl.